Terug

Contributie


Contributies seizoen 2022-2023

Hier vindt u alle informatie over de contributie en gerelateerde zaken.

De contributie voor het jaar 2022-2023 is als volgt opgebouwd. De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van 25 april 2022. Start je later in het seizoen, dan wordt de contributie pro-rato berekend (hierna verder toegelicht).

Met ingang van seizoen 2022-2023 zullen we weer entreegeld innen. Dit is € 30,- voor elk nieuw lid en wordt mede gebruikt om te sparen voor de nieuwe accommodatie.

Algemene kosten bij inschrijving
Bedrag
Inschrijfkosten € 0,00
Entreegeld vereniging (éénmalig)
€ 30,00


Categorie
Bedrag
Funkeys
€ 125,00
Benjamins
€ 160,00
Onder 8
€ 235,00
Onder 9
€ 310,00
Onder 10
€ 310,00
Onder 12 € 340,00
Onder 14 € 340,00
Onder 16 € 340,00
Onder 18
€ 340,00
Senioren tot 22 jaar (op 01/10**) € 305,00
Senioren** € 335,00
Trimhockey € 205,00
Trainingslid senioren € 245,00
Oudercursus € 65,00
Trainingslid vanaf Onder 8 80% contributie
Zaalhockey* € 85,00-€ 120,00
Niet spelend lid / club van 100 € 100,00

*) Zaalhockey contributie zal in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld. De contributie is afhankelijk van de zaalhuur, trainerskosten en de KNHB (zaalafdracht), omdat het kostendekkend moet zijn.
**) Een lid is een senior-lid voor het seizoen, als het lid op de peildatum 1 oktober de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

De contributie wordt pas geïnd als je bent/je kind is ingedeeld.

Hieronder vind je aanvullende informatie over:

• Gezinskorting
• Studentenkorting
• Oudercursus
• Toeslagen Selectieteams
• Lid worden tijdens lopend seizoen
Sportfondsregeling bij lager inkomen
• Restitutie regeling
Boetes KNHB
• Innen van de contributie en Incasso
• Factuurgegevens
• Opzeggen lidmaatschap
Studeren in het buitenland
Uw gegevens
Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB
Bruikleen wedstrijdshirt
GEZINSKORTING


Aantal leden per gezin
Korting per gezin
1
Geen
2
€ 7,50
3
€ 22,50
4
€ 42,50
5 € 62,50
6 € 82,50
7 € 102,50


Voorwaarden gezinskorting
Het aantal leden dat in aanmerking komt voor de korting wordt bepaald door spelende leden, trimleden en niet-spelende leden die allen contributie betalen. Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld en verrekend met het oudste gezinslid (daar zie je het ook op de factuur staan).


STUDENTENKORTING

MBO, HBO en WO Studenten tot 22 jaar kunnen op vertoon van een kopie collegekaart een korting krijgen op de contributie. Je moet het bewijs van inschrijving uiterlijk in september overhandigen via [email protected] Zie de tabel hoeveel deze korting is en welk bedrag je aan contributie moet betalen. De korting geldt niet als je trimlid of trainingslid bent.

Als je komend seizoen twijfelt of je kan blijven hockeyen (vanwege studie ver weg of buitenland), neem dan voor 1 mei van het lopende seizoen contact op met de Ledenadministratie en Penningmeester.OUDERCURSUS en TRIMLEDEN

We organiseren 1 of 2 keer per jaar een hockeycursus. De kosten hiervan zijn hierboven genoemd. Als je direct na de cursus in het najaar trimlid wordt, geldt dat de kosten van de trimcursus in mindering worden gebracht op de te betalen contributie van hetzelfde seizoen.


TOESLAGEN SELECTIETEAMS

Voor spelers in een selectieteam geldt een jaarlijkse toeslag op de contributie, die voor het seizoen 2022-2023 is vastgesteld op € 90 per speler.

De volgende teams zijn voor seizoen 2022-2023 de Selectieteams waarbij de toeslag wordt gerekend:

MA1, MB1, MB2, MC1, MC2, MD2 , JA1, JB1, JC1, 

De selectiehockeytoeslag is een toeslag op de contributie aan de vereniging, waarvoor de vereniging selectiehockey faciliteert. Let op, voor Zaalhockey geldt een aparte contributie en mogelijke toeslag. Dit wordt in samenspraak met de zaalhockey commissie worden vastgesteld.

De vereniging probeert zoveel mogelijk gediplomeerde trainers en coaches in te zetten voor de selectieteams, die meer training krijgen. Deze worden begeleid door de hoofdtrainers van onze vereniging. Selectiehockey vereist ook andere faciliteiten van onze vereniging, te denken valt aan trainingsmaterialen, en in de (hopelijk nabije) toekomst watervelden op de nieuwe locatie. De selectiehockeytoeslag dient ook om zulke kosten in het huidige seizoen te dekken, en daarbuiten om budget te reserveren voor toekomstige investeringen.


De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op een heel seizoen. Bij het lid worden tijdens het hockeyseizoen wordt pro-rato de contributie die betaald moet worden aangepast. Dit gaat volgens onderstaande tabel. Er wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

Inschrijving op of na:
- 15 oktober 80 %
- 1 december 60 %
- 1 april 40 %
- 1 mei 20 %

Het combineren van verschillende kortingen is niet mogelijk.


SPECIALE REGELING SPORTFONDS (BIJ LAGER INKOMEN)

Leden met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op regelingen van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht ( Jeugdfonds Sport & Cultuur: activiteiten voor ieder kind (amersfoort.nl)), of een beroep doen op Vraag steun - Stichting Leergeld Amersfoort. Kijk op de desbetreffende sites voor meer informatie.

Het zijn regelingen voor gezinnen met een laag inkomen, waardoor hun kind kan meedoen met sport, muziek, toneel, dans of kunst.


In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaat iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In bijzondere gevallen kan er overleg plaatsvinden met de penningmeester en de ledenadministratie van de vereniging. Verzoeken tot restitutie graag via het mailadres: [email protected] Indien er in bijzondere gevallen wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:

• Indien aangevraagd vóór 1 december: 50% minus de vaste kosten (KNHB, verzekering en administratiekosten).
• Indien aangevraagd vóór 1 maart: 25% minus de vaste kosten (KNHB, verzekering en administratiekosten).
• Eventuele entreegelden of administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Voor de zaalperiode geldt dat je de inschrijfkosten aan de KNHB kwijt ben, mocht je je aangemeld hebben en toch niet kunnen deelnemen met een goedgekeurde reden.


INNEN CONTRIBUTIE EN INCASSO

HC Eemvallei is een samenwerking aangegaan met Mollie die de inning van de contributie faciliteert. Mollie stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email, SMS of post. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL. 

Indien er handmatig en niet via de iDeal link wordt overgemaakt, rekenen we 25 euro administratiekosten.

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor een seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen. Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan.

De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:
• 1 september (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
• 15 oktober (2e termijn);
• 1 februari (3e termijn);
• 1 april (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september door Mollie naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

Deze aanmaningskosten zullen eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld in verband met onvoldoende saldo op moment van incasso.

> 30 dagen na factuurdatum € 10,00
> 60 dagen na factuurdatum € 25,00
> 90 dagen na factuurdatum € 50,00

Let op, wanneer een lid ook na een aanmaning in gebreke blijft, wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. De extra kosten zijn voor rekening van het lid. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn.


FACTUURGEGEVENS

De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL60 RABO 0186 732 899OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

LET OP! Indien er géén schriftelijke opzegging voor 1 mei is ontvangen wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie naar De Hilder 1, 3823 VW Amersfoort of [email protected] Dit bij voorkeur onder vermelding van de reden. Je ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

Heb je binnen 2 weken na je afmelding of voor 1 mei geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Zonder ontvangstbevestiging is je afmelding niet compleet.

Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (trainers, team managers) worden als nietig beschouwd.

Indien men verzuimt om tijdig op te zeggen, verplicht men zich tot het betalen van de contributie voor een volledig jaar van het komende seizoen. In afwijking op deze regel is het navolgend sanctiebeleid (coulance regeling) van regel:
- opzeggen tussen 1 mei en 15 juni: € 75,-
- opzeggen tussen 15 juni en 1 juli: € 125,-
- opzeggen later: de volledig geldende contributie

Als je opzegt voor de start van het zaalhockey, terwijl je wel was opgegeven dan kost dat minimaal € 25,- 

Bij opzeggingen tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats. Voor opzeggen en overige vragen/contact, stuur een e-mail naar [email protected]

STUDEREN OF NAAR HET BUITENLAND?

Doe jij dit jaar examen of vindt er een andere life event plaats en weet je nog niet of je daarom nog niet of je komend jaar lid blijft? Neem dan voor de deadline van 1 mei contact op met de ledenadministratie.


UW GEGEVENS

 

Geef tijdig wijzigingen door. Het lid of haar/zijn verzorger is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de persoons- en/of bankgegevens. Wijzigingen kunnen via LISA worden doorgegeven. Wijzigingen in IBAN en woonadres kunnen per e-mail doorgegeven worden aan:[email protected]

COLLECTIEVE VERZEKERINGEN KNHB

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB

Alle leden van de HC Eemvallei zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van HC Eemvallei of de KNHB.” Let op, er geldt een eigen risico als de schade gedekt wordt.

BRUIKLEEN WEDSTRIJDSHIRT

Bij HC Eemvallei kennen we een bruikleen regeling voor het wedstrijdshirt. Voor je wedstrijdshirt betaal je jaarlijks € 12,50. Deze bijdrage wordt geïnd bij de contributie. Overige kleding van je tenue schaf je zelf aan bij Van Duinkerken. Zie voor meer informatie ons kledingbeleid op MijnEemvallei-documenten-sponsoring.

Wil je een shirt aanvragen of ruilen, dan kun je dit hier doen. Wil je naast je geleende shirt nog een eigen shirt aanschaffen dan kun je gebruik maken van deze link. De kosten voor een extra shirt zijn €37,50. Mail voor vragen [email protected]

Het HC Eemvallei tenue en andere kleding zoals de hoodie is verkrijgbaar in onze Ledenshop, met 10% korting als HC Eemvallei lid op alle hockey materialen.

Wil je als team kleding aanschaffen, neem contact op met de sponsorcommissie. Via hen krijg je mogelijk een korting tot 40%.