Terug

Contributie

Op deze pagina kan je alles teruglezen over het contributiebeleid, financiële regelingen en de contributies die gelden voor het seizoen 2024 - 2025

Hieronder vind je aanvullende informatie over:

Contributie seizoen 2024-2025

De contributiebedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van april 2024. We hebben vanwege de hoge kosten waar wij als vereniging mee te maken hebben een kleine verhoging doorgevoerd. Deze is gelukkig erg beperkt gebleven. Verderop op de pagina lees je ook hoe je in aanmerking komt voor een vergoeding van het Sportfonds als je moeilijk in staat bent om de contributie te betalen.

De contributie voor het jaar 2024-2025 is als volgt opgebouwd.
 
Categorie Bedrag
Funkeys € 130,-
Benjamins € 175,-
F-jeugd (O-8) € 260,-
E-jeugd (O-10 en O-9) € 330,-
D-jeugd (O-12) € 375,-
C-jeugd (O-14) € 375,-
B-jeugd (O-16) € 375,-
A-jeugd (O-18) € 375,-
Selectie toeslag (allen voor jeugd *) € 106,-
Senioren tot 22 jaar (op 1/10) € 335,-
Senioren € 365,-
Duo lidmaatschap (alleen voor senioren **) € 219,-
Trimhockey € 245,-
Oudercursus € 75,-
Trainingslid senioren € 225,-
Trainingslid jeugd € 265,-
Zaalhockey € 130,-
Zaalhockey selectie (extra training) € 165,-
HCE Club van 100 (niet-spelend lid) € 105,-
 
Algemene kosten bij inschrijving Bedrag
Entreegeld vereniging (éénmalig) € 35,00
 
Het entreegeld geldt voor alle nieuwe leden.

Alle leden met uitzondering van Funkeys, trainingsleden en Club van 100-leden krijgen een wedstrijsdhirt in bruikleen. De kosten hiervan zijn € 16,50 per seizoen. Zie voor een uitgebreidere toelichting verderop deze pagina.
*: De selectietoeslag geldt alleen voor bepaalde teams uit de jeugd.
**: Het duo lidmaatschap is alleen mogelijk bij senioren en in teams waar minimaal 12 leden zitten die de volledige contributie betalen.

De contributie wordt pas geïnd als je bent/je kind is ingedeeld.

 
 

GEZINSKORTING

 
Aantal leden per gezin Korting per gezin
1 Geen
2 € 10,-
3 € 30,-
4 € 80,-
5 € 215,-
6 € 320,-
 
 
Het aantal leden dat in aanmerking komt voor de korting wordt bepaald door spelende leden, trimleden en niet-spelende leden die allen contributie betalen. Gezinsleden dienen op hetzelfde adres te wonen. Als er 3 leden in een gezin hockeyen, dan is de totale korting € 30,-. De gezinskorting wordt bij de start van het seizoen vastgesteld en verrekend met het oudste gezinslid (daar zie je het ook op de factuur staan). Als je in termijnen betaalt dan zie je dat terug op de laatste factuur.
 

STUDENTENKORTING / SENIOREN TOT 22 JAAR

Alle senioren tot 22 jaar krijgen een korting op de contributie. De korting is verwerkt in bovenstaande tabel. De korting geldt niet als je trimlid of trainingslid bent.

Als je komend seizoen twijfelt of je kan blijven hockeyen (vanwege studie ver weg of buitenland), neem dan voor 1 mei van het lopende seizoen contact op met de Ledenadministratie.
 

OUDERCURSUS en TRIMLEDEN

We organiseren 1 of 2 keer per jaar een hockeycursus. De kosten staan in de tabel. Als je direct na de cursus trimlid wordt, geldt dat de kosten van de trimcursus in mindering worden gebracht op de te betalen contributie van hetzelfde seizoen.

Alle trimleden krijgen een wedstrijdshirt (ook te gebruiken voor trainingen) a € 16,50 per seizoen.
 

TOESLAGEN SELECTIETEAMS

De volgende teams zijn voor seizoen 2024-2025 de selectieteams in de volgende jeugdteams.

MO18-1, MO18-2, MO16-1, MO16-2, MO14-1, MO-14-2, JO18-1, JO16-1, JO14-1

voor spelers in een selectieteam geldt een jaarlijkse toeslag op de contributie, die voor het seizoen 2023-2024 is vastgesteld op € 100 per speler. Zie tabel.
Dames 1 en Heren 1 zijn wel selectieteams, maar betalen geen toeslag.

De selectiehockeytoeslag is een toeslag op de contributie aan de vereniging, waarvoor de vereniging selectiehockey faciliteert. De betreffende teams ontvangen extra trainingen. De vereniging probeert zoveel mogelijk gediplomeerdetrainers en coaches in te zetten voor de selectieteams. Deze worden begeleid door de hoofdtrainers van onze vereniging

LID WORDEN TIJDENS HET SEIZOEN

De bovengenoemde contributiebedragen hebben betrekking op een heel seizoen. Bij het lid worden tijdens het hockeyseizoen wordt pro-rato de contributie die betaald moet worden aangepast. Entree geld (zie tabel) geldt wel volledig voor nieuwe leden.
De pro rata bepaling van de contributie gaat volgens onderstaande tabel. Er wordt uitgegaan van het moment van inschrijving in de ledenadministratie. Hierbij worden de volgende tarieven gehanteerd.

Inschrijving op of na:

 • 15 oktober 80 %
 • 1 december 60 %
 • 1 april 40 %
 • 1 mei 20%
 • 1 juni 0%

Het combineren van verschillende kortingen is niet mogelijk. Voor zaalhockey geldt geen pro-rata regeling.
Voor deelnemers van de Oudercursus of Lentehockey, die vervolgens in hetzelfde seizoen lid willen worden, kan een speciale regeling worden aangeboden.

SPECIALE REGELING SPORTFONDS (BIJ LAAG INKOMEN)

Leden met een laag inkomen kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op regelingen van de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht, zie de links: Vraag steun - Stichting Leergeld Amersfoort of Kindpakket | Gemeente Amersfoort
Het zijn regelingen voor gezinnen met een laag inkomen, waardoor hun kind kan meedoen met sport, muziek, toneel, dans of kunst. Je kan dan in aanmerking komen van compensatie van je te betalen contributie en een vergoeding krijgen

voor de aanschaf van materialen. Kijk op de desbetreffende sites voor meer informatie.

RESTITUTIE REGELING

De contributie geldt voor een heel seizoen. We zijn samen een vereniging en maken voorafgaand aan het seizoen keuzes die leiden tot kosten die het hele jaar gelden (bijvoorbeeld het aantrekken van bepaalde trainer, investeren in materialen en afdracht aan de KNHB).
In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaat iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven in beginsel geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In bijzondere gevallen (zware blessures, zwangerschappen) kan er overleg plaatsvinden met de penningmeester en de ledenadministratie van de vereniging. Verzoeken tot restitutie graag tijdig via het mailadressen: [email protected] en [email protected]. Indien er in bijzondere gevallen wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:

• Indien aangevraagd vóór 1 december: maximaal retour 40% van de contributie
• Indien aangevraagd vóór 1 maart: maximaal retour 20% van de contributie
• Eventuele entreegelden of administratiekosten worden niet gerestitueerd.

Voor de zaalperiode geldt dezelfde criteria in de beoordeling. Mocht je je aangemeld hebben en toch niet kunnen deelnemen, dan mail je het verzoek voor start van de competitie naar [email protected] en [email protected]. Het verzoek wordt vervolgens beoordeeld. Je kan maximaal 50% van de kosten terug kunnen krijgen. Dit is afhankelijk van de zaalbegroting.

INNEN CONTRIBUTIE EN INCASSO

HC Eemvallei is een samenwerking aangegaan met Mollie die de inning van de contributie faciliteert. Mollie stuurt namens de HC Eemvallei betaalverzoeken naar de leden. Die worden verstuurd per email. De leden kunnen dan bij dat verzoek aangeven of ze in 1 keer of in termijnen willen betalen. De betaling kan via incasso of direct via iDEAL.

De vereniging streeft er naar de reguliere contributie voor een seizoen in één termijn te incasseren/betaald te krijgen. Net als voorgaande jaren, kan de contributie ook in vier termijnen worden voldaan. Dit kan alleen als dit bij de Ledenadministratie is aangegeven voor de datum van 1 augustus.

De data waarop geïncasseerd zal worden zijn:

• 1 september (1e termijn of betaling totale contributie in één keer);
• 15 oktober (2e termijn)
• 1 februari (3e termijn);
• 15 maart (4e termijn).

De contributiefactuur wordt begin september door Mollie naar het ouder/factuur e-mailadres verstuurd, dat als tweede bij het lid vermeld staat.

Indien er niet direct betaald wordt, kunnen we 25 euro administratie- of aanmaningskosten rekenen. Dit doen we als er gestorneerd wordt of er na 2 herinneringen niet betaald is.

> 45 dagen na factuurdatum €25,00
> 90 dagen na factuurdatum €50,00

Let op, wanneer een lid ook na een aanmaning in gebreke blijft, wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Het speelrecht van het betreffende lid wordt opgeschort totdat de contributie en de gemaakte kosten volledig betaald zijn.

INCASSO BOETES KNHB

Alle boetes worden verhaald op team of spelers (denk aan niet-speelgerechte speler, rode of gele kaarten).
Indien het niet terecht is dat de boete wordt doorberekend aan het desbetreffende lid of team, kan dit aangegeven worden bij de Commissie Sportiviteit.

ONZE FACTUURGEGEVENS

De factuurgegevens zijn via Mijn Eemvallei (op de website) ook zelf in te zien. Ga naar Ik, Mijn Facturen voor het overzicht. Vanaf die pagina kunnen facturen naar het eigen e-mailadres worden verstuurd.

Het bankrekeningnummer voor de contributie is NL03 RABO 0140 3791 77, NL60 RABO 0186 732 899, of NL68 ABNA 0107 7077 48.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Afmelden kan uitsluitend schriftelijk aan de ledenadministratie naar het postadres De Hilder 1, 3823 VW Amersfoort of naar het mailadres van de Ledenadministratie. Dit is [email protected]. Dit bij voorkeur onder vermelding van de reden. Je ontvangt van de ledenadministratie een ontvangstbevestiging van de opzegging. Deze ontvangstbevestiging geldt als enig wettig bewijs.

LET OP! Indien er géén schriftelijke opzegging voor 1 mei is ontvangen wordt het lidmaatschap jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Heb je binnen 2 weken na je afmelding of voor 1 mei geen bevestiging ontvangen neem dan contact op met de ledenadministratie. Zonder ontvangstbevestiging is je afmelding niet compleet. Afmeldingen op andere wijze of bij andere personen (trainers, team managers) worden als nietig beschouwd.

Indien men verzuimt om tijdig op te zeggen, verplicht men zich tot het betalen van de contributie voor een volledig jaar van het komende seizoen. In afwijking op deze regel is het navolgend sanctiebeleid (coulance regeling) van regel:
- opzeggen tussen 1 mei en 30 juni: €75,-
- opzeggen tussen 1 juli en 15 augustus: 125,-
- opzeggen later: de volledig geldende contributie

Bij opzeggingen tijdens het seizoen vindt geen restitutie plaats.

STUDEREN OF NAAR HET BUITENLAND?

Doe jij dit jaar examen of vindt er een andere life event plaats en weet je nog niet of je daarom nog niet of je komend jaar lid blijft? Neem dan voor de deadline van 1 mei contact op met de ledenadministratie en de penningmeester.

UW GEGEVENS

Geef tijdig wijzigingen door. Het lid of haar/zijn verzorger is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de persoons- en/of bankgegevens. Wijzigingen kunnen via LISA worden doorgegeven. Wijzigingen in IBAN en woonadres kunnen per e-mail doorgegeven worden aan: [email protected]

COLLECTIEVE VERZEKERINGEN KNHB

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB

Alle leden van de HC Eemvallei zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van HC Eemvallei of de KNHB.” Let op, er geldt een eigen risico als de schade gedekt wordt. Als je niet lid bent, dan ben je dus niet verzekerd.

VERPLICHTINGEN LIDMAATSCHAP

Een vereniging ben je met z’n allen. Denkt u er aan dat het lidmaatschap voor alle categorieën bij HC Eemvallei een aantal consequenties heeft?

 • Leden zijn normaal gesproken altijd aanwezig bij alle trainingen en alle wedstrijden.
 • Leden worden vanaf 14 jaar opgeroepen om deel te nemen aan een scheidsrechtercursus en zijn verplicht een KNHB scheidsrechterskaart te behalen en regelmatig een wedstrijd te fluiten.
 • Tenminste 1 van de ouders van jeugdleden heeft een KNHB scheidsrechterskaart en wordt ingedeeld voor het leiden van wedstrijden.
 • Ouders van jeugdleden verdelen samen met de andere ouders uit het team de teamtaken zoals rijbeurten, fruitbeurten, coaching, jongste jeugd training geven/ondersteuning bij (jongste jeugd) trainingen, teambegeleiding enspelbegeleiding/arbitrage.
 • Alle seniorenleden en ouders van jeugdleden leveren een actieve vrijwilligersbijdrage aan de vereniging.
 • Ouders van jeugdleden nemen actief deel aan onze "Stick Together’ avonden waar we onderling alle vrijwilligerstaken verdelen.
 • Alle leden houden zich aan het teamkleding en sponsorbeleid (zie mijneemvallei.nl)

BRUIKLEEN WEDSTRIJDSHIRT

Bij HC Eemvallei kennen we een bruikleen regeling voor het wedstrijdshirt. Voor je wedstrijdshirt betaal je jaarlijks € 12,50. Deze bijdrage wordt geïnd bij de contributie. Overige kleding van je tenue schaf je zelf aan bij Van Duinkerken. Zie voor meer informatie ons kledingbeleid op MijnEemvallei - documenten - sponsoring.

Wil je een shirt aanvragen of ruilen, dan kun je dit hier doen. Wil je naast je geleende shirt nog een eigen shirt aanschaffen dan kun je gebruik maken van deze link. De kosten voor een extra shirt zijn €44,99. Mail voor andere vragen [email protected].

Het HC Eemvallei tenue is verkrijgbaar in onze Ledenshop, met 10% korting als HC Eemvallei lid op alle hockey materialen.